Administrator danych

 

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY WASZETA

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel firmy – Unicamp ul. Spokojna 1; 10-654 Olsztyn, numer NIP:7391836834 (w dalszej części: Administratorem),

2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY WASZETA, Waszeta 6; 11-015 Olsztynek lub drogą e-mailową pod adresem: osrodek@waszeta.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani /Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami.

6) Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7) Dane osobowe mogą być także udostępniane i przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z oferowanymi produktami lub realizowanymi usługami, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym:

 • usługi techniczne dotyczące utrzymania systemów informatycznych,
 • usługi księgowe i kadrowe,
 • usługi doradcze, konsultacyjne,
 • inne, związane z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami,

8) Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody,

9) Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres;

11) Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

12) Cofniecie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY WASZETA, Waszeta 6; 11-015 Olsztynek lub drogą e-mailową pod adresem: osrodek@waszeta.pl ,

13) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

14) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

15) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją niepodania danych osobowych i barku zgodny na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na Pani/Pana rzecz,

16) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, bez Pani /Pana zgody,

17) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.